Rinkebymordet  
    Startsida
  • Kommittén
  • Ettjustitiemord?
  • Rättsdokument
  • Bokenommordet
  • Pressrum
Startsida»Ettjustitiemord?»Hovrättensdomkommenterad»Kommentarer»1

Ettjustitiemord? a=newdTree('a'); a.config.folderLinks=true; a.config.useIcons=false; a.config.useLines=true; a.config.useStatusText=true; a.config.closeSameLevel=true; a.config.useCookies=false; a.add(0,-1,''); a.add(1,0,'Kronologi-falletipunktform','/kronologi.html'); a.add(2,0,'Hovrättensdomkommenterad','/domen.html'); a.add(3,0,'Dedömda','/dedomda.html'); a.add(4,3,'ÖzkanYildiz','/ozkan.html'); a.add(5,4,'ÖzkansbrevtillBeatriceAsk','/ozkansbrevtillbeatriceask.html'); a.add(6,4,'ÖzkansandrabrevtillBetriceAsk','/ozkansandrabrevtillbetriceask.html'); a.add(7,3,'ÖnderYildiz','/onder.html'); a.add(8,3,'OrhanYildiz','/orhan.html'); a.add(9,3,'AyhanYildiz','/ayhan.html'); a.add(10,0,'Motivet','/motivet.html'); a.add(11,10,'Slagsmåletsomingensåg','/motivet1.html'); a.add(12,10,'Ettmycketbräckligtmotiv','/motivet2.html'); a.add(13,10,'Hurberättelsenväxtefram','/motivet3.html'); a.add(14,0,'Mobiltelefonerna','/mobiltelefonerna.html'); a.add(15,0,'Huvudvittnet-heroinisten','/ferzendeyildiz.html'); a.add(16,15,'UtanFerzendeingamorddomar','/ferzendesbetydelsefordomarna.html'); a.add(17,15,'1."DetvarFerzendesomsköt"','/deavgorandevittnesmalen.html'); a.add(18,15,'2."Jagsågminbrorsondöda"','/2jagharsettminbrorsondoda.html'); a.add(19,15,'3."Jagvetingenting"','/3jagvetingenting.html'); a.add(20,15,'4."ÖzkanochÖndergjordedet"','/4ozkanochondergjordedet.html'); a.add(21,15,'5."JagljögomÖzkanochÖnder"','/5jagozkanochondervarintedar.html'); a.add(22,15,'6."Jagföljdesjälvmedmördaren"','/6jagsjalvfoljdemedmordaren.html'); a.add(23,15,'Slutsats','/slutsatser.html'); a.add(24,0,'Vittnenasompåstodsljuga','/alibivittnen.html'); a.add(25,24,'FarbroderniGävle','/bedirhanyildiz.html'); a.add(26,24,'Natt-ochmorgonvittnetiGävle','/oyaemen.html'); a.add(27,24,'KrogvittnetiGävle','/pubagarenjohan.html'); a.add(28,24,'Medresenärenibilen','/firattunc.html'); a.add(29,24,'VittnetvidRinkebyTorg','/vittnetvidrinkebytorg.html'); a.add(30,0,'Vittnenasomaldrigfickvittna','/vittnenasomaldrigfickvittna.html'); a.add(31,30,'Sälenvittnena','/salenvittnena.html'); a.add(32,30,'VittnetvidRinkebyTorg','/vittnetvidrinkebytorg1.html'); a.add(33,30,'Vittnenaitunnelbanan','/tunnelbanevittnena.html'); a.add(34,30,'"Sambandscentralen"','/ayhansfar.html'); a.add(35,30,'Natthärbärget','/ayhansmorochsyster.html'); a.add(36,30,'Pizzeriaägaren','/pizzeriaagarenahmet.html'); a.add(37,30,'VittnenaiGävle','/flerkommer.html'); a.add(38,37,'Pizzabagarna','/adnanakgur.html'); a.add(39,37,'JessicaBerglind','/jessicaberglind.html'); a.add(40,0,'JK-anmälanpå20punkter','/jk-anmalan.html'); a.add(41,40,'1.ÖverfalletsombaraRadusvänkändetill','/1overfalletsombararadusvankandetill.html'); a.add(42,40,'2.ÖverfalletpåMalmvägenden26februari...','/2overfalletpamalmvagenden26februaribordehautretts.html'); a.add(43,40,'3.Detmordmisstänktahuvudvittnetsberättelse...','/3detmordmisstanktahuvudvittnetsberattelsebordehamottagitskritiskt.html'); a.add(44,40,'4.Hudvittnetsförhörbordehadokumenterats...','/hvudvittnetsforhorbordehadokumenteratsochredovisats.html'); a.add(45,40,'5.UndermåligsammanfattningavförhörA','/5.html'); a.add(46,40,'6.UndermåligsammanfattningavförhörB','/6undermaligsammanfattningavforhorb.html'); a.add(47,40,'7.UndermåligsammanfattningavförhörC','/7undermaligsammanfattningavforhorc.html'); a.add(48,40,'8.Vittnetvidmordplatsen...','/8vittnetvidmordplatsensomdomstolenintetroddepa.html'); a.add(49,40,'9.Vittnetsomaldrigsakombibil','/9vittnetsomaldrigsakombibil.html'); a.add(50,40,'10.17-åringensomsadevadpolisenvillehöra','/10.html'); a.add(51,40,'11.Mobiltelefonensomåklagarenintetänktespåra','/11mobiltelefonensomaklagarenintetanktespara.html'); a.add(52,40,'12.ÅklagarvittnetsomtroddeattAyhanvarÖnder','/12aklagarvittnetsomtroddeattayhanvaronder.html'); a.add(53,40,'13.Orhansförhållandemedlillasystern','/13orhansforhallandemedlillasystern.html'); a.add(54,40,'14.TelefonvittnenaiSälensomaldrighördes','/14telefonvittnenaisalensomaldrighordes.html'); a.add(55,40,'15.DenfelaktigaöversättningensomluradeRÅ...','/15denfelaktigaoversattningensomluraderaochhd.html'); a.add(56,40,'16.Ferzendesnyaerkännande...','/16ferzendesnyaerkannandesomingenvilllyssnapa.html'); a.add(57,40,'17.VittnenaiGävlesompolisenaldrigsökte','/17vittnenaigavlesompolisenaldrigsokte.html'); a.add(58,40,'18.BildernaavOrhanvidfotokonfrontationer','/18bildernaavorhanvidpolisensfotokonfrontationer.html'); a.add(59,40,'19.AyhansuppgifteromÖndersmobiltelefon','/19ayhansuppgifteromondersmobiltelefon.html'); a.add(60,40,'20."Sättditdem-attityd"hosåklagareoch...','/20quotsattditdemattitydquothosaklagareochmordutredare.html'); a.add(61,0,'YttrandenomJK-anmälan','/yttranden.html'); a.add(62,0,'Vetdunågotommordet?','/vadkanmangoraforatthjalpatill.html'); a.add(63,0,'Namninsamling','/namninsamlingforennyrattegang.html'); document.write(a); a.openTo(0,true); Med”händelsernapå Skårbygränd”avserHovrättenettöverfallsomskahaskettettdygnföremordet påRaduAcsinia.Baraenendapersonharlämnatuppgifteromdennahändelse– denmördadeRadusvänShamal.Hovrättenutgårifrånattdessauppgifterär styrkta,vilketäranmärkningsvärtochmycketbetydelsefulltfördensamlade bedömningenavskuldfrågan.

”Händelsernapå Skårbygränd”–enbakgrund

DetärklarlagtattRadu sökteuppOrhaniSollentunaettknapptdygnföremordet,ochattskottlossning utbrötmellandebägge.Iettförstaförhör,den28februari,uppgavShamal–en avtrepersonersomhadeföljtmedRadutillSollentunaochsomhördessom misstänktmedanledningavdetta–atthanintevisstenågotallsomnågon skjutning.Iettandraförhör,dagendärpå,medgavShamalatthansjälv,Radu ochytterligaretvåpersoneråkttillSollentuna.Hanhävdadedåatt skottlossningenhadeutlöstsavenhändelsepåSkårbygrändnågratimmar tidigare.

Närhovrättenrefererartill ”händelsernapåSkårbygränd”ärdetShamalsberättelsesomavses.EnligtShamal hadehanbevittnathurÖzkanochÖnderblandannathotatRadumedenpistoloch ettomålatjärnrör.Shamaländradesinberättelsefleragångerochpåavgörande punkter.BlandannatblevÖzkanspistolingenpistolallsochdetomålade järnröretblevenfjäderbatong.Shamalsadeidetandraförhöretattdetinte råddenågontvekanomattOrhanochhansbröderÖnderochÖzkanvarinblandadei skottlossningeniSollentuna.Ursammanfattningenavförhöret;”DelshadeRadu sagtdetta,delskändeShamaligendenbeigefärgade’CanadaGoose’jackasom ÖzkanhadepåsignågontimmetidigarevidSkårbygränd.”

Vittnesförhörochspårningar avÖzkansmobiltelefondygnenföremordetvisaremellertidattÖzkanvarhemma hossinflickvänThereseiNorrtäljevidtidpunktenförskjutningeni Sollentuna,vilketbekräftadesavåklagarenihovrätten.Shamalhadealltså bevisligenfelnärhanpåstodattÖzkanvarmedvidskottväxlingenpåMalmvägen den25februari.


Itingsrättenkundeinte Shamalpekautplatsenförhändelsernapåenkartskissöverområdet.Hankunde inteenspekautvilkaavdefemåtaladesomvarÖzkanochÖnder,trotsatthan påstodsighabevittnatskeendetpånärahåll.IhovrättenhadeShamaländrat sinhistoriapåenheltavgörandepunkt.Nuvardetintelängrehansjälvsom hadekäntigenÖzkanochÖnder–nuvardetRadusomhadesagttillShamalatt detvarÖzkanochÖndersomöverföllhonompåSkårbygränd.Detendavittnettill ”händelsernapåSkårbygränd”ändradealltsåsinberättelsefleragånger.

Avförhörsprotokollframgår attingenavdeövrigatvåpersonersomföljdemedRaduochShamaltill Sollentunakändetill”händelsernapåSkårbygränd”,trotsattdessaenligt Shamalutgjordemotivettillresan.

IntehellerFerzendeYildiz kanberättanågotom”händelsernapåSkårbygränd”,närhanfårfrågoromsakeni förhörden25respektiveden26mars2002.Dettatrotsatthanidettaskedevar mycketangelägenattmisstänkliggöraÖzkanochÖnder.

VilkaskälkanShamalha haftförattvilseledadomstolarnaom”händelsernapåSkårbygränd”?Några möjligheter:

1.Shamalinsågatthan varinblandadiettgrovtbrottiochmedatthanföljtmedsällskapettill Sollentunadärskottlossningutbröt.Detvaruppenbartatthankänttillatt resansändamålvarvåldsamt.Hanbehövdeettmotivsomsåmycketsommöjligt fråntoghonomsjälvansvaret.

Berättelsenom”händelserna påSkårbygränd”uppfyllerdettakriterium;Shamalkändeintetillnågravapen, utantroddeatthanföljdemedtillMalmvägen–heltochhålletpåRadus initiativ–förattdeskulle”redaut”ettbråk.Ihovrättenhävdadehantill ochmedattRadukomtillMalmvägenobeväpnad,vilketbådepolisochåklagare vetärenlögn.

2.Närengodvänblivit mördadärdetmänskligtattmanönskaratteftermäletskablisåsympatisktsom möjligt.

3.Därtillbörden skyldigeochhansomgivningfåsträngasttänkbarastraff.

Shamalsberättelseom ”händelsernapåSkårbygränd”uppfyllerbäggedessakriterier:Skottlossningeni Sollentunaskeddeiaffekt,direktefterettfegtochväpnatöverfall.Detfega överfalletutfördesintefrämstavOrhan,somdelsvarförungförattdömas tillfängelse,delsändåskullekommaattbindasvidbrotteteftersomhan bevisligenhadebråkatmedRadu.DärförpekadeShamalutOrhanstvå straffmyndigabrödersomdeaktivaförövarna.

Sevidare:

http://www.rinkebymordet.se/motivet.html

Punkt1iJK-anmälan


Tillbakatillhovrättensdomskäl


|>[email protected]