Ett justitiemord?


 


Domen utgör ett så stort avsteg från vad som normalt måste krävas i form av bevisning, att det måste bli en ny rättegång.

Thomas Olsson, tidigare Özkans advokat, om hovrättens dom. I Svenska Dagbladet den 5 januari 2004.
__________

Hovrättens domskäl – analyserade och kommenterade

Analys och kommentarer av Olle Schubert och Henrik Westander, aktiva i Rinkebymordskommittén.

Nedan är hovrättsdomens avsnitt "Skuldfrågan" inklippt i sin helhet. Gulmarkerade avsnitt är kommenterade.

(Hela domen kan laddas ned i faksimil under rubriken "Rättsdokument".)


Ladda ner den kommenterade domen här (pdf)

Eller läs här nedan:

_____________________________________________

"Skuldfrågan

Av utredningen framgår att Radu Acsinia avlidit på grund av de skador som tillfogats honom genom att han blivit beskjuten upprepade gånger med 11 skott av annan person. Den fråga som hovrätten först har att ta ställning till är om Orhan Yildiz - som han påstått i hovrätten - har avlossat skotten utan att de övriga tilltalade haft kännedom om det eller om det gått till på det sätt åklagaren gjort gällande. Hovrätten har alltså att ta ställning till om Özkan Yildiz, Önder Yildiz, Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz tillsammans och i samråd berövat Radu Acsinia livet på sätt åklagaren påstått. Vidare har hovrätten att ta ställning till om och i såfall i vilken mån Özkan Yildiz och Önder Yildiz deltagit i händelserna på Skårbygränd i Spånga som föregick dödsskjutningen.”


Kommentar - klicka här!

"Vad angår frågan om Orhan Yildiz nya uppgifter kan anses vederlagda gör hovrätten följande överväganden.

Beträffande upprinnelsen till de åtalade gärningarna är det till en början klarlagt att Orhan Yildiz och Radu Acsinia sedan många år tillbaka varit antagonister, att ovänskapen dem emellan som var väl känd intensifierats en tid innan Radu Acsinia dödades och att motsättningarna kommit att beröra även Orhan Yildiz bröder.."


Kommentar - klicka här!

"En utgångspunkt för den vidare bedömningen är att utredningen ger vid handen att ingen av de tilltalade, som alla tidigare är dömda för våldsbrott, i och för sig är främmande för att bruka åtminstone visst våld mot sina antagonister. En annan utgångspunkt är att det kan hållas för visst att samtliga tilltalade känner en långtgående lojalitet gentemot de andra i sällskapet."


Kommentar - klicka här!

"Vad först gäller förhållandena på brottsplatsen konstaterar hovrätten att Roland Eliasson och Miroslav Tomlanovic, å ena sidan, och Orhan Yildiz, Ayhan Yildiz, Ferzende Yildiz och Selahattin Coscun, å den andra sidan, har lämnat helt oförenliga berättelser såvitt avser antalet personer på platsen och hur dessa agerade i samband med skottlossningen.

Orhan Yildiz, Ayhan Yildiz, Ferzende Yildiz och Selahattin Coscun, som alla säger sig ha varit på brottsplatsen vid den aktuella tidpunkten, har dessutom inbördes lämnat helt disparata berättelser i dessa avseenden. Redogörelserna ifråga är onyanserade och torftiga till sin karaktär."


Kommentar - klicka här!

"Roland Eliasson har bevittnat händelsen från sitt fönster 70 meter från vändplanen och spärrvakten Miroslav Tomlanovic inifrån biljetthallen. Roland Eliasson har lämnat en klar och sammanhängande redogörelse enligt vilken han varit helt säker på att fyra personer klev ur en bil vid Rinkeby torg cirka kl. 23.55 att de fyra samrådde innan de målvetet gick mot T-baneingången och att de fyra efter skottlossningen kom tillbaka upprymda i samlad tropp till bilen, som snabbt kördes från platsen. Innehållet i Roland Eliassons berättelse i hovrätten visar att han lämnat samma uppgifter här som han gjort under såväl förundersökningen som vid tingsrätten."


Kommentar - klicka här!

"Dessa uppgifter vinner dessutom stöd av vad Miroslav Tomlanovic säger sig ha bevittnat."


Kommentar - klicka här!

"Orhan Yildiz har däremot ändrat sina uppgifter både under förundersökningen och vid tingsrätten och har här i hovrätten kommit med en helt ny berättelse, enligt vilken han dödat Radu Acsinia utan de övriga tilltalades medverkan."


Kommentar - klicka här!

"Hans [Orhan Yildiz] berättelse om hur han sköt mot Radu Acsinia är vaga, motsägelsefulla och detaljlösa och låter sig inte förenas med hur Radu Acsinias skottskador sett ut och de tekniska fynd som gjorts utanför och i biljetthallen. Orhan Yildiz redogörelse förefaller präglad av en önskan att vilja hjälpa framförallt sina bröder som av tingsrätten ådömts långa fängelsestraff."


Kommentar - klicka här!

"När det gäller att bedöma tillförlitligheten av Ferzende Yildiz uppgifter i relation till vad Özkan Yildiz, Önder Yildiz, Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz berättat får givetvis stor försiktighet iakttas."


Kommentar - klicka här!

"Ferzende Yildiz redogörelse under förundersökningen har dock varit rättfram, klar och sammanhängande."


Kommentar - klicka här!

"I den mån uppgifterna har kunnat kontrolleras har de visat sig sanningsenliga. Exempelvis har Ferzende Yildiz uppgifter om hur de tilltalade efter mordet bränt sina kläder hemma hos Ayhan Yildiz stämt överens med den tekniska bevisningen."


Kommentar - klicka här!

"Vad däremot gäller Ferzende Yildiz nya uppgifter är dessa så orimliga att hovrätten kan bortse från dem. Både Ferzende Yildiz och Ayhan Yildiz synes också de ha en ömsesidig strävan att lämna berättelser som friar framförallt Özkan Yildiz och Önder Yildiz, men också Ayhan Yildiz själv från anklagelser för brott.


Kommentar - klicka här!

De skottskador Radu Acsinia uppvisat och den tekniska bevisningen sammantaget med övriga omständigheter i målet vederlägger, enligt hovrätten, Orhan Yildiz uppgifter om hur han ensam dödade Radu Acsinia inne i biljetthallen.


Kommentar - klicka här!

"Däremot vinner såväl Orhan Yildiz som Ayhan Yildiz erkännande av att de befann sig på brottsplatsen då Radu Acsinia dödades stöd av utredningen i målet. Genom förhören med Miroslav Tomlanovic och Roland Eliasson är det klarlagt att Ayhan Yildiz uppehöll sig betydligt närmare Radu Acsinia än han velat vidgå. Detta utgör ett starkt stöd för att både Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz avsåg att understödja angreppet på Radu Acsinia.

Özkan Yildiz och Önder Yildiz har hävdat att de hade alibi den 26 februari 2002 genom att de då var i Gävle. I målet är klarlagt att Özkan Yildiz och Önder Yildiz mobiltelefoner använts flitigt den 25 och den 26 februari 2002. Av samtalslistorna för mobiltrafiken har kunnat fastställas att Özkan Yildiz mobiltelefon lämnade Sollentuna den 26 februari 2002 omkring kl. 19.45, att den var i Gävle kl. 21.25 och att den åter var i Sollentuna kl. 23.20 under det att Önder Yildiz mobiltelefon aldrig lämnat Sollentuna- och Rinkeby-områdena under det aktuella dygnet.

Både Özkan Yildiz och Önder Yildiz har hävdat att de varit utan sina mobiltelefoner just den 26 februari 2002. Özkan Yildiz har i hovrätten påstått att han lånat ut sin telefon till Orhan Yildiz under knappt ett dygn för att ha koll på honom och Önder Yildiz har uppgett att han förlagt sin. Özkan Yildiz och Önder Yildiz uppgifter härvidlag framstår inte som särskilt övertygande mot bakgrund av vad som framkommit i målet i denna del.

Inte heller Orhan Yildiz och Cecilia Lundströms uppgifter i hovrätten om plötslig och intensiv telefonkontakt just den 26 februari 2002 via Özkan Yildiz och Therese Lundströms mobiltelefoner förefaller trovärdiga."


Kommentar - klicka här!

"Däremot vinner Dan S och Özhan Topcus uppgifter under förundersökningen stöd av utredningen i målet. Enligt dessa hade Dan S mottagit ett samtal från Önder Yildiz på kvällen den 25 februari 2002, ett från Özkan Yildiz den 26 februari 2002 cirka 40 minuter innan dödsskjutningen. Özhan Topcu ett från Önder Yildiz strax före mordet, där denne frågade efter Radu Acsinias adress."


Kommentar - klicka här!

["Däremot vinner Dan S och Özhan Topcus uppgifter under förundersökningen stöd av utredningen i målet. Enligt dessa hade Dan S mottagit ett samtal från Önder Yildiz på kvällen den 25 februari 2002, ett från Özkan Yildiz den 26 februari 2002 cirka 40 minuter innan dödsskjutningen och Özhan Topcu ett från Önder Yildiz strax före mordet, där denne frågade efter Radu Acsinias adress."]


Kommentar - klicka här!

"Både Dan S och Özhan Topcu har velat ta tillbaka sina uppgifter. Inför hovrätten har de uppträtt osäkert och nervöst och lämnat egendomliga och motstridiga uppgifter som hovrätten bortser ifrån eftersom det inte kan uteslutas att dessa lämnats på grund av fruktan."


Kommentar - klicka här!

"Hovrätten, som inte heller i detta hänseende fäster tilltro till vad Orhan Yildiz, Ayhan Yildiz och Ferzende Yildiz berättat i hovrätten, konstaterar att alla tre synes haft en strävan att försöka ge Özkan Yildiz och Önder Yildiz falskt alibi. Vad gäller Cecilia Lundströms, Bedhiran Yildiz, Ferat Tuncs, Oya E och Selahattin Coscuns vittnesmål förefaller också de ha haft en ambition att tjäna samma syfte."


Kommentar - klicka här!

"Med hänsyn till vad Özkan Yildiz och Önder Yildiz tidigare uppgett beträffande innehavet av mobiltelefoner och genom vad som i övrigt framkommit i denna del, den muntliga och skriftliga bevisningen samt mönstren för telefonsamtalen ansluter sig hovrätten till tingsrättens slutsats att utredningen med styrka talar för att Özkan Yildiz och Önder Yildiz innehaft sina mobiltelefoner vid tiden för de åtalade gärningarna. Detta leder i sin tur till slutsatsen att Özkan Yildiz visserligen åkt fram och tillbaka till Gävle under mordkvällen men återkommit till Rinkeby i god tid före den tidpunkt då mordet begicks och att Önder Yildiz aldrig lämnat Sollentuna/Rinkebyområdet.

På grund av det anförda visar den av Özkan Yildiz och Önder Yildiz åberopade bevisningen inte att de hade alibi för den 26 februari 2002. Roland Eliassons och Miroslav Tomlanovic utsagor är så övertygande att de sammantagna med samtalslistorna och övriga omständigheter i målet visar, på de skäl tingsrätten närmare angett, att Özkan Yildiz och Önder Yildiz vid brottstillfället befunnit sig på platsen tillsammans med Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz.

Hovrätten anser vidare med hänsyn till det anförda, i förening med Ferzende Yildiz uppgifter under förundersökningen rörande den uppgjorda brottsplanen och om att Özkan Yildiz, Önder Yildiz, Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz lämnat bekännelser efter mordet, att det är, som också tingsrätten konstaterat, bortom allt rimligt tvivel visat att Özkan Yildiz, Önder Yildiz, Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz tillsammans och i samråd dödat Radu Acsinia så som åklagaren gjort gällande.

Skadornas art och det sätt på vilket Radu Acsinia tillfogats dem visar att gärningsmännen vid beskjutningen har handlat med uppsåt att döda Radu Acsinia.

Den som berövar annan livet skall dömas för mord, om inte brottet är att anse som mindre grovt. Gärningen föregicks av planering innefattande bl.a. anskaffande av vapen. Dödandet av Radu Acsinia utfördes kallblodigt, effektivt och hänsynslöst, varvid Radu Acsinias underläge utnyttjades. Özkan Yildiz, Önder Yildiz. Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz har i sina handlanden visat stor råhet. Förutsättningar för att bedöma gärningen som mindre grov föreligger inte. Özkan Yildiz, Önder Yildiz, Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz skall således dömas för mord.

Vad därefter gäller händelserna på Skårbygränd i Spånga som föregick dödsskjutningen finner hovrätten med hänsyn till den muntliga bevisning som förebragts i den delen inte skäl att göra någon annan bedömning än den tingsrätten har gjort.

Liksom tingsrätten finner hovrätten således att Özkan Yildiz är övertygad om mord, försök till misshandel och olaga hot, Önder Yildiz om mord och olaga hot, Orhan Yildiz om mord och Ayhan Yildiz om mord i enlighet med vad åklagaren påstått.

Özkan Yildiz, Önder Yildiz, Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz överklaganden skall följaktligen lämnas utan bifall beträffande skuldfrågan."|[email protected]